Амфитеатри

Студенти

Распореди

Катедри

Професори
Вер.1.0
By Infoproject Computers
Насоки
Распоред за Редовни .
PDF за
Сите семес.
Насока  Семестар
 16.pdf Лаборанти Вонредни  1 2 3 4 5 6
  Лаборанти Редовни  1 2 3 4 5 6
 14.pdf Акушерки Вонредни  1 2 3 4 5 6
  Акушерки Редовни  1 2 3 4 5 6
 1.pdf Медицина(А)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Медицина(Б)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2.pdf Мед.сест.и техн. Редовни  1 2 3 4 5 6
  Радиол. техн. Редовни  1 2 3 4 5 6
 4.pdf Логопеди редовни  1 2 3 4 5 6
  Физиотерапевти редовни  1 2 3 4 5 6

Распоред за Вонредни .
PDF за
Сите семес.
Насока  Семестар
 7.pdf Физиотерапевти вонредни  1 2 3 4 5 6
  Логопеди вонредни  1 2 3 4 5 6
 11.pdf Радиол. техн. Вонредни  1 2 3 4 5 6
  Мед.сест.и техн. Вонредни  1 2 3 4 5 6